بررسي دلالت‌هاي نظريه‌ها و سبك‌هاي مديريت در بروز نوآوري

تاریخ : 2020-12-12
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

بررسي دلالت‌هاي نظريه‌ها و سبك‌هاي مديريت در بروز نوآوري

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 5000 تومان

    مشخصات کلی

  • کد مقاله درهم 12
  • فرمت فایل ورد
  • تعداد صفحات 25
  • منبع دارد


بررسي دلالت‌هاي نظريه‌ها و سبك‌هاي مديريت در بروز نوآوري

 

بررسي دلالت‌هاي نظريه‌ها و سبك‌هاي مديريت در بروز نوآوري

دكتر حيدر توراني

مؤسسه‌ي پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي، تهران، ايران،1385

 

چكيده

اين مقاله مي‌كوشد با بهره‌گيري از نظريه‌ها و سبك‌هاي گوناگون مديريت، دلالت‌هاي[i] آنان را در بروز نوآوري در سازمان بررسي كند. بدين‌منظور، ابتدا عوامل مثبت و منفي هر يك از نظريه‌ها، به ترتيب از نظريه‌ي كلاسيك تا نظريه‌ي سيستمي، اقتضايي، سازمان يادگيرنده و آشوب تجزيه و تحليل مي‌شود. سپس دلالت‌ها ونقش و تأثير هريك از اين نظريه‌ها در توليد فكر و پرورش نبوغ كاركنان، به‌ويژه بروز خلاقيت و نوآوري در آنان به تفصيل بيان مي‌گردد. بررسي‌ها و مطالعات نشان مي‌دهند كه براي نوآوري در سازمان، تنها داشتن مدير و كاركنان خلاق ونوآور كافي نيست. علاوه بر آن، ساختار، استراتژي، محيط، فناوري، اندازه و چرخه‌ي حيات سازمان، توان كنترل منابع انساني آن و فرهنگ و نگرش و سبك مديريت نيز بايد مشوق نوآوري باشند و از آن حمايت كنند.

دلالت‌ها حاكي از اين هستند كه نقش و سهم نظريه‌هاي سيستمي و مشاركتي، به‌ويژه نظريه‌ي سازمان يادگيرنده و سبك‌هاي مشاركتي و تفويضي در بروز خلاقيت و نوآوري در افراد و كاركنان سازمان بيش از ساير نظريه‌ها و سبك‌ها است. همه‌ي مباحث مربوط به ماهيت و مفهوم «سازمان يادگيرنده» و سبك‌هاي مشاركتي و تفويضي كمك مي‌كنند كه افراد سازمان به فهم مشتركي از تفكر راهبردي دست يابند و در تجربه و دانش يكديگر سهيم شوند. هم‌چنين افراد و كاركنان سازمان را برمي‌انگيزند كه براي بينش و عمل يكپارچه و منطقي گرد هم آيند و با هم‌فكري و هم‌انديشي، زيرساخت‌هاي لازم را براي نوآوري و تغيير در سازمان فراهم كنند.

 

كليد واژه‌ها: نظريه‌ي مديريت، سبك مديريت،‌خلاقيت، نوآوري، تفكر راهبردي.

 

 

منابع :

بازرگان ، زهرا. رويكردهاي نوين مديريت آموزشي. مجله علمي پژوهشي روان‌شناسي و علوم تربيتي. سال 33. شماره‌ي 2. 1382، ص 109-130

پال هرسي و كنت بلانچارد. مديريت رفتار سازماني. ترجمه‌ي علي علاقه بند. چاپ سوم. تهران. 1368.

رضاييان، علي. مباني سازمان و مديريت. تهران، 1383.

زاهد، بابلان. مقايسه‌ي زمينه‌هاي تغيير و نوآوري در سبك‌هاي مديريتي x وy . پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد بهشتي. 1373.

سركار آراني، محمد رضا. نوآوري در زيرساخت‌ها. بازبيني الگوهاي ذهني و بازانديشي در عمل. 1385.

شرمرهورن، جان آر. مديريت رفتار سازماني. مهدي ايران‌‌نژاد پاريزي.  تهران 1381.

محمدزاده، عباس، مديريت توسعه، انتشارات سمت، 1379

هيكس، هربرت جي و گولت، سي .ري. 1993. تئوري سازمان و مديريت. گويل كهن. ج 1. انتشارات اطلاعات. 1369.

 

Bartol, Kathryn M. and David C. Martin (1994) ; Management ; 2nd ed., New York: Mc Graw- Hill, Inc.

Barnard, Chester I . (1938 and 1947) ; The Functions of the Executive; Cambridge, Mass, : Harvard University Press.

Beer, M, Organizational change of Development: A System View, Glen View, III: Scott, Foresman, 1980.

Bendix, Rein hard: “Bureaucracy” , International Encyclopedia of the social Sciences, Vol. 2, Macmillan and the Freepress, New Yourk, 1968. PP.206-217

Burns, T. G.M. Stalker; The Management of Information; London: Travistock, 1961.

Sergiovanni, T. J, Moore, J.H.(1989) . Schooling for tomorrow: Directing reforms to issves that counts. Needham Heights, Massachssettsl : Allyn and Bacon.

Drucker, Press (1954): The Practice of Management ; New York: Harper and Brothers .

Garvin A. David (1993) “Building a Learning Organization” , Harvard Business Review; Vol 71.

Katz, Daniel, and Robert L. Kahn (1978) The Social Psychology of Organizations; 2 nd , New York: John Willey and Sons.

Kreitner, Robert(1998) ; Management; 7th ed Boston: Houghton Co.

Maslow, A, H. Motivation and Personality ; New York: Itarper of Row, 1954.

Mc Gregor, Douglas (1960): The Human Psychology : Chicago: Rand McNally.

Mohrman, Susan, Alberts and Allan. M. Mohrman, Jr. (1993) ; Organizational change and Learning . Ingager. Golbriath, Edward E. Lawlewr III, and Associates (Eds); Organizing for San Fransisico: Jossey – Bass.

Weber, Max: Essays in Socialogy, H. H. Gerth and C. Wright Mills (trans) , Oxford University Press. 1958. PP. 196-204, 228-233. A description of the characteristics, advantages, and disadvantages of bureaucracy.

Roberts, Edwards B. (1988) ; Managing Invvention and Innovation, Research Technology management; January. February.

Senge, Peter(1990) ; The Fifth Discipline; New York: Harper

Senge, Peter(1990) ; The Fifth Discipline;London: Random House.

Stewart, Thomas. A. (1994) ; How to Lad a Revelution, Fortune; November.

Stewart, Thomas. A. (1994) ; Planing a Career in a world Without Managers, Fortune; March

Weber, Max; The Theory of Social  Economic Organization; New York: Oxford University Press, 1947.

  1. (1964) ; The Effective Executive ; New York: Harper and Row.

(1974); Management ; New York:nHarper and Row.

(1974) ; New Templates for Todays Organizastion; Harvard Business Review; No.70

(1992) ; The New Society of Organizations Harvard Business Review; No.70

[i] . Implications

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.