بررسی رابطه بین رفتارهای سیاسی و ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه یک دانشگاه غیرانتفاعی سراسری ایران)

تاریخ : 2020-12-12
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

بررسی رابطه بین رفتارهای سیاسی و ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه یک دانشگاه غیرانتفاعی سراسری ایران)

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 5000 تومان

  مشخصات کلی

 • کد مقاله درهم 6
 • فرمت فایل ورد قابل ویرایش
 • تعداد صفحات 23


بررسی رابطه بین رفتارهای سیاسی و ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی

(مورد مطالعه یک دانشگاه غیرانتفاعی سراسری ایران)

 

 

چکیده

دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی با ساختاری پیچیده به عنوان بخش مهمی در ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به قشر جوان هر کشور هستند. با توجه به استراتژی­های دانشگاه­ها، در طول زمان برنامه­ها و خدمات جدیدی به ردیف برنامه­­های موجود آن اضافه می­گردد که باعث تغییر در ساختار سازمانی آنها می­شود. هدف کلی این مقاله یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه­ای بین ساختار سازمانی در دانشگاه و اثربخشی آنها وجود دارد و به عبارتی دیگر آیا رفتارهای سیاسی باعث ایجاد تغییر در ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی می­شود؟ در این تحقیق از سه پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی از مدل رابینز، اثربخشی سازمانی براساس رویکرد چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز (AGIL) و رفتار سیاسی براساس نظریه ای جی دوبرین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه معاونین اداری و مالی دانشگاه مستقر در 5 استان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، یزد و سمنان به تعداد 105 نفر است. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده­های استخراج شده ابتدا نرمال­سازی و سپس از روش همبستگی اسپیرمن و تحليل عاملي تائيدي بر پايه­ي نر­م­افزارهای SPSS و لیزرل مدل­سازی و تائید شد. براساس نتايج مدل معادلات ساختاري، متغيرهاي ساختار سازمانی و رفتارهای سیاسی سازمانی به طور مستقيم با اثربخشی سازمانی رابطه دارد. ساختار سازمانی منعطف­تر باعث می­شود سازمان اثربخش­تر شود در صورتی که با افزایش رفتارهای سیاسی در سازمان، علاوه بر اینکه ساختار را تحت تاثیر قرار داده و آن را سخت­تر می­کند باعث کاهش اثربخشی سازمانی نیز می­گردد.

 

واژه­های کلیدی: ساختار سازمانی، رفتار سیاسی، اثربخشی سازمانی، دانشگاه غیرانتفاعی

 

 

منابع و ماخذ

 1. جعفریانی، ح. (1391). الگوی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد نظریه داده بنیاد، رساله دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 2. حسنی، م. و تیما، پ. (1392). بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه، نشریه مدیریت دولتی، شماره 5.
 3. حقیقی، محمد علی، رحیمی نیک، اعظم، برهانی، بهاء الدین، (1384). رفتار سازمانی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ترمه.
 4. خاکی، غلامرضا، (1379).روش تحقیق در مدیریت، ناشر: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
 5. دفت، ریچارد ال. (1385).تئوری و طراحی سازمان، ترجمه ی دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، چاپ پنجم، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 6. رابینز، استیفن، پی، (1386).مبانی رفتار سازمانی، چاپ بیست و هفتم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 7. رحمان سرشت، حسین و تقی­زاده مطلق، محمد. (1386).ادراک فضای سیاسی در سازمان و رفتار سازمانی، مقاله چاپ نشده،
 8. رضائیان، علی، رضایی، عابد، اکبری، خدیجه، (1390). به کارگیری تدابیر سیاسی بر مبنای سبک­های حل مسئله (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه شهید بهشتی)، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 5.
 9. زارعی­متین، حسن، (1381). رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 15.
 10. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی اله، (1380)روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه، چاپ پنجم.
 11. سلاجقه، سنجر، (1386). پژوهش تحلیلی در زمینه مدیریت رفتار سیاسی در سازمان­ها، مجله عصر مدیریت، شماره 14.
 12. شیخ­زاده، محمد، (1385). تاکتیک­های سیاسی در سازمان، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره 19.
 13. فخیمی، فرزاد، (1383). مدیریت رفتار سازمانی، چاپ سوم، تهران، نشر هستان.
 14. مقیمی، سید محمد، (1385). سازمان و مدیریت؛ رویکردی پژوهشی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ترمه.
 15. مورهد و گریفین، (1390). رفتار سازمانی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات مروارید.
 16. مهرانی، بهزاد، (1385). مقاله حقوق بشر و فردگرایی (فلسفه و سیاست با تاکید بر منشور جهانی حقوق بشر.

 

 1. Allen, R.W., Madison, D.L., Porter, L. W. Renwick, P. A., Mayes, B. T. (1979). Organizational Politics- Tactics and Characteristics of Its Actors. California management review, 22(1), 77-83.
 2. Ambler, D.A. (2000). Organizational and administrative models. In M.J. Barr & Associates, The handbook of student affairs administration (2ndedition). San Francisco: Jossey-Bass.
 3. Ambler, D. A. (1993). Developing internal management structures. In M. J. Barr & Associates, The handbook of student affairs administration. San Francisco: Jossey-Bass.
 4. Atinc, G., Darrat, M., Fuller, B., Parker, B.W. (2010). Perceptions of organizational politics: A meta analysis of theoretical antecedents. Journal of Management Issues, 22(4): 494-513.
 5. Chickering, A. (2003). Reclaiming our sou. Change, 35, I, 38-44.
 6. Cleqq, Stewart R: Kornberger, Martin & Pitsis, Tyrone (2005). Managing & Organizations: An introduction to theory & practice, Sydeney.
 7. Coopey, J., & Burgoyne, J. (2000). Politics and Organizational Learning. Journal of Management Studies, 37(6), 869-885.
 8. Drory, Amos (1993). Perceived political climate and job attitudes, Organizational studies, Vol., 14, P. 59-71.
 9. Dunbar, R. L., & Starbuck, W. H.(2006). Learning to design organizations and learning from designing them. organizations Science, 17(2), 171- 178.
 10. Ferris, Gerald R & Kacmar, K. Michele (1992) KPerception of organizational politicsL, Journal of management, Vol. 18.p. 93-116.
 11. Galbraith, J.R. (2002). Designing organizations: An executive guide to strategy, structure and process (2nd edition). San Francisco: Jossey-Bass.
 12. Gandz, J., & Murray, V.V. (1980). The Ecperience of Workplace Politics, Academy of Management Journal, 23 (2), 237-251.
 13. Hatch, M. J. & Cunliffem A.L. (2006). Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives (2nd edition). New York: Oxford university press.
 14. Kipnis, D., Schimidet, S. M., Swaffin- Smith, C., Wikinson, I. (1980). Patterns of managerial influence: Shotgun managers, tacticians, and Bystanders. Organizational Dynamics, 12(3), 58-67.
 15. Kuh, G.D. (1989). Organizational concepts and influences. In U. Delworth, G.R. Hanson, &Associates, Student services: A handbook for the profession (2nd edition). San Francisco: Jossey-Bass.
 16. Manning, K., Kinzie, J., & Schuh, J. (2006). One size does not fit all:Traditional and innovative models of student affairs practice. New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 17. Treadway, D.C., Witt, L.A., Ferris, G. R., Hochwater, W., Perrewe, P., & Goodman, J. (2005). The role of Age in the Perceptions of Politics- job Performance Relationship: A Three- Study Constructive Replication. Journal of Applied Psychology, 90 (5), 872-881.
 18. Vredenburgh, D. J., & Maurer, J.G. (1984). A Process Framework of Organizational Politics. Human Relations, 37 (1), 47-66.

 

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.