بررسی میزان به کارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجويان

تاریخ : 2021-02-03
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

بررسی میزان به کارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجويان

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 4000 تومان

    مشخصات کلی

  • کد مقاله درهم 36
  • فرمت فایل ورد قابل ویرایش
  • تعداد صفحات 9
  • منبع دارد


بررسی میزان به کارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان

لاله حسینی شهیدی[۱]– علیرضا عطاردی[۲]– مریم مقیمیان[۳]

 

چکیده

زمینه و هدف: رویکردهای جدید پژوهش در آموزش بر استفاده از راهبردهای یادگیری و مطالعه در تسهیل فرایند یادگیری و در نهایت ارتقای پیشرفت تحصیلی معطوف می‌باشد. اهمیت راهبردها به عنوان راهکاری برای ارتقای سطح آموزش کاملاً شناخته شده است. با توجه به مطالعات اندک در این زمینه پژوهشی با هدف تعیین بررسی راهبردهای یادگیری در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد انجام گردید.

روش بررسی: تحقیق حاضر به صورت پیمایشی اکتشافی و در سال ۸۳-۸۲ انجام شد. از بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد به روش سهمی تصادفی و با توجه به حجم، ۱۲۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری استاندارد وین اشتاین بود. از آمار توصیفی و تحلیلی آزمون t، آنالیز واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی برای پردازش اطلاعات استفاده شد. ۰۵/۰P< به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به دانشجویان پرستاری (۵/۳۵%) و سپس رشته مامایی (۱/۲۸%) بهداشت (۰/۱۴%)، مبارزه با بیماریها (۳/۸%)، اتاق عمل (۴/۷%) و هوشبری (۸/۵%) بود. مقایسه نمره حیطه‌های ده‌گانه پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بین دو گروهی که محل مطالعه خود را مناسب دانسته‌اند و گروهی که محل مطالعه خود را مناسب ندانسته‌اند، اختلاف‌ آماری معنی‌داری ‌نشان نداد (۰۵/۰P>). میانگین نمرات حیطه‌های نگرش، انگیزش، کنترل دقت، اضطراب و تمرکز بین رشته‌های مختلف اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد (۰۵/۰P<). همچنین راهبردهای آزمون با پیشرفت تحصیلی ارتباط آماری معنی‌داری داشت (۰۵/۰P<). میانگین نمره انگیزش نیز نسبت به زمان مطالعه در کتابخانه اختلاف آماری معنی‌داری داشت (۰۵/۰P<). میانگین نمرات دانشجویان علوم پزشکی گناباد معادل صدک ۲۰-۳۰ نمرات هنجاری دانشجویان آمریکا بود.

نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌گردد به منظور افزایش توان یادگیری و ارتقای کیفیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی، به کارگیری این راهبردها به دانشجویان آموزش داده شود.

کلید واژه‌ها: راهبردهای یادگیری، دانشجویان علوم پزشکی، تدریس

افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد (دوره ۱۱؛ شماره ۱؛ سال ۱۳۸۴)

۱ نویسنده مسؤول: کارشناس ارشد پرستاری؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی گناباد

آدرس: گناباد- حاشیه جاده آسیایی- دانشکده علوم پزشکی گناباد

تلفن: ۷۲۲۳۰۲۸-۰۵۳۵   نمابر: ۷۲۲۳۸۱۴-۰۵۳۵   پست الکترونیکی: yahoo.com@ shahidi_2004

۲ کارشناس ارشد اطلاع‌رسانی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی گناباد

۳ کارشناس ارشد فیزیولوژی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی گناباد

 

 

منابع:

۱- خدیوزاده خ. راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان مامایی، مشهد. مجله اسرار. ۱۳۸۱؛ سال نهم (۲): ۵۰-۵۵٫

۲- سیف ع‌ا. سنجش و اندازه‌گیری ارزشیابی آموزشی. تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۳٫

۳- شعبانی ح. اصول آموزش. تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۰٫

۴- Ayers MS, Reder LM. A theoretical review of the misinformation effect: prediction from an activation-based memory model. Psychologic Bulletin Review. 1998; 5: 1-21.

۵- Johnson MK, Peterson MA, Yap EC, Rose PM. Frequency judgments: the problem of defining a perceptual event.
J Exp Psychol Learn Mem Cogn. 1989; 15 (1): 126-36.

۶- Davis RM. The role of notation and knowledge representation in the determination of programming strategy. Cognitive Science. 1991; 15: 547-73.

۷- Gordon WI. A factor analytic of the self-regulated learning inventory. ERICED 402334 Annual meeting of the America Educational Research; 1996.

۸- Ince EJ, Priest R. Changes in LASSI score among reading and study skills students at the united states military academy research teaching. 1998. 14 (2): 19.

۹- Kean M. Preferred learning styles and study strategies in a linguistically diverse bachularate nursing student population. J Nursing Educ 1993; 32 (5): 214-20.

۱۰- Lefrancis GR. Psychology of Teaching. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 1994.

۱۱- Mayo KE. Learning strategies instruction: exploring the potential of metacogntion. Reading Improve 1993; 34 (3): 130-33.

۱۲- Notice of undeclared students, norfolle state university intended research using LASSI. LASSI in action; 1997; 4: 24-30.

۱۳- Stanovich KE. Who is rational? Studies of individual difference in resonating. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc; 1999.

۱۴- Weinstein; CE. LASSI User Manual. St.Louis: Mosby; 1987.

۱۵- Weinstein CE. Palmer Shultz Learning and Study Strategies inventory. Philadelphia: Saunders; 1987.

 

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.