بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری سازمانی پرسنل یگان ویژه استان مازندران

تاریخ : 2020-12-12
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری سازمانی پرسنل یگان ویژه استان مازندران

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 6000 تومان

  مشخصات کلی

 • کد مقاله درهم 7
 • فرمت فایل ورد
 • تعداد صفحات 28


بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری سازمانی پرسنل یگان ویژه استان مازندران

 

 

بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری سازمانی پرسنل یگان ویژه استان مازندران

تاریخ دریافت: 07/11/1396                              تاریخ پذیرش: 18/01/1397

محمد جعفری[1]، علی اکبر آقاجانی[2]، بهشید آلیان[3]

 از صفحه 25 تا 52

[1] – کارشناس ارشد جامعه شناسی. (رایانامه: m.j.gavzan@gmail.com)

2- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران- دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی. (رایانامه: aghajaniali3@yahoo.com)

3- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی. نویسنده مسئول، (رایانامه: be_alian@yahoo.com)

 

 

چکیده

در دنیای امروز، هیچ عاملی همانند فن‌آوری اطلاعات قادر به تغییر سازمان‌ها نخواهد بود؛ هم‌چنین تغییر مهم‌ترین عاملی است که سازمان‌ها‍‌ با آن مواجه‌اند و باید خود را برای مقابله با اثرات آن آماده نمایند. افراد با توانایی انگیزه بالا در کنار به‌کارگیری ابزارهای نوین فن‌آوری اطلاعات، یادگیری سازمانی را بهبود می‌بخشند. پژوهش حاضر گامی در جهت بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی در پرسنل یگان ویژه استان مازندران است. روش پژوهش، توصیفی-هم‌بستگی است. جامعه آماریی، کارکنان یگان ویژه استان مازندران می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه بسته پاسخ استفاده شد؛ که روایی آن به تأیید خبرگان و متخصصان رسیده و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسش‌نامه استاندارد بیش از 7/0 به‌دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی بین فن‌آوری اطلاعات و متغیرهای یادگیری سازمانی(مهارت‌های فردی، مدل‌های ذهنی، چشم‌انداز مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی) رابطه معناداری وجود داشت. در نتیجه می‌توان با آموزش کارکنان یگان ویژه در زمینه فن‌آوری اطلاعات و اصلاح و تعدیل در ساختار مشاغل، با نصب تجهیزات و نرم‌افزارهای کاربردی به‌روز، زمینه‌های بهبود، یادگیری سازمانی، تسریع در اجرای فرآیندهای اداری و کاهش حجم کاری را فراهم کرد.

واژه‌های کلیدی: فن‌آوری اطلاعات، یادگیری سازمان، سازمان یادگیرنده، یگان ویژه.

 

 

منابع

 • احتشام‌راثی، رضا؛ محرابی، جواد (1395). “تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری”(مطالعه موردی: بانک صادرات شعب تهران)، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هفتم، شماره بیست و یک، 71-56.
 • امامی، لطیف؛ نمامیان، فرشید (1394).” بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی”(مورد مطالعه، کارکنان بانک ملی شهرستان ایلام)، دوره شانزدهم، شماره49 و 48، ص60-80.
 • افشه، امیر؛ کیانفر، فرهاد؛ شاعیدی، علی (1390). “بررسی کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و تأثیر آن بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی”، ص11-2.
 • باورصاد، بلقیس؛ شجاعی، احسان؛ طاهری، مهدی (1393). “بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر عملکرد شرکت پتروشیمی فجر با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن(BSC)”. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران.
 • بك هارد، ریچارد؛ پریتچارد، وندی (1382). “مدیریت تحول و نوآور”، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: مدیران.
 • جعفری، مصطفی (1385).” رقص تغییر در عصر نوین”،گزارش داخلی، ماهنامه تدبیر، شماره 178.
 • رحمان سرشت، حسین (1386).” تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی دوران تجدد گرایی، مدرنیزم”، جلد اول. تهران: دوران.
 • رهنورد، فرج الله (1378).” یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده”، مدیریت دولتی، شماره 43، ص 22-11.
 • زرگر، محمود (1382).”اصول و مفاهیم فن‌آوری اطلاعات، بهینه”.
 • سنگه، پیتر (1386).” پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده”، ترجمه حافظ كمال هدایت و محمد روشن، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 • شریفی، اصغر؛ اسلامیه، فاطمه (1387). “بررسی رابطه‌ی میان یادگیری سازمانی و به‌کارگیری فناروی‌های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 86-87″، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال اول، شماره دوم، ص22-1.
 • شفیعی نیک آبادی، محسن؛ ضامنی خجسته، جعفر (1394). “نقش ابزارهای فن‌آوری اطلاعات در رابطه ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران”، مدیریت اطلاعات سلامت، 12(5)، ص575-583.
 • صفامنش، پریسا؛ حسینی، سیدرسول؛ اولادیان، معصومه (1394). “اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه”، پژوهشنامه بیمه، سال سی‌ام، شماره1، ص124-95.
 • عالم تبریز، اکبر؛ عباسی، مهرانگیز (1395). “تأثیر قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی”، مطالعات مدیریت فن‌آوری اطلاعات، سال پنجم، شماره17، ص27-1.
 • ماركوارت، مایكل (1385). “ایجاد سازمان یادگیرنده”،(ترجمه محمدرضا زالی)، تهران، دانشگاه تهران.
 • Abdon, C,A. Sherah, K.(2015).”Exploring the roles of ICT in supporting sustainability practices, Australasian Conference on Information Systems”, Australia ICT and sustainability practices, P 1-11.
 • Ayuba,B.Aliyu, I.A.(2014). “The Role of Information Communication Technology (ICT) in Combating Corrupt Business Activities in Nigeria”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(7), P, 7-14.
 • Bloom, N. Sadun, R. and van Reenen, J. (2010). “Americans Do I.T. Better: US Multinationals and the Productivity Miracle”.
 • Bordeianu, O.M.(2015).The Role of knowledge Management and Knowlwde Management Strategies Within Learning Organizations, Volume 4, Issue 1 (6), p147-154.
 • Cohen WM, Levintha DA.(1990).” Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, 35: 128-52.
 • Chuan, P, Y. Zhen,G, Z. He, Sh.(2017). “The Effect of Organizational Learning and Knowledge Management Innovation on SMEs’ Technological Capability”,EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, ISSN: 1305-822,p,1305-8215.
 • D.L.,(2009).”The relationship between perception of learning organization characteristics and firm performance”, A Dissertation in Workforce Education and Development, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
 • Garrison, G. Wakefield, R. L. & Kim, S. (2015). “The effects of IT capabilities and delivery model on cloud computing success and firm performance for cloud supported processes and operations”, International Journal of Information Management, 35(4), 377-393.
 • Huang, Shi-Ming, Ou Chin-Shyh, Chen, Chyi-Miaw, Lin, Binshan.(2006). “An Empirical Study of Relationship Between IT Investment and Firm Performance: A Resource – Based Perspective”, European Journal of Operational Research; Vol,(173).
 • Hu, U. Found, P. Williams, SH. Mason , R.(2014). “The Role of Consultants in Organizational Learning”, Journal of Management Policy and Practice vol. 15(4) .P,29-39.
 • Jean, R., Sinkovics, R., Kim, D. (2008). “Information technology and organizational performance within international business to business relationships”, a review and an integrated conceptual framework. International Marketing Review, 83-563,5(25).
 • Liu, H. Ke, W. Wei, K. K. & Hua, Z. (2013).” The impact of IT capabilities on firm performance”, The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility, Decision Support Systems, 54(3), 1452-1462.
 • Lähteenmäki, S. Toivonen, J. & Mattila, M. (2001). “Critical aspects of organizational learning research and proposals for its measurement”. British journal of management, 12(2), 113-129.
 • Lamas T.(2008).” Knowledge Creation and Organizational Learning in Communities of Practice”: an empirical analysis of a healthcare organization [Thesis]. University of Oulu.
 • Moore K.A.(2008).” Value mapping frame work involving stakeholders for supply chain improvement when implementing information technology projects”, Ph.D thesis, M.S. University of Central Florida.
 • Madsen PM, Desai V.(2010).” Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry”, Academy of Management Journal 2010; 53(3): 451-76.
 • Norashikin H, Amnah M, Fauziah N, Noormal, A.(2014).” Learning Organization and its Effect on Organizational Performance and Organizational Innovativeness”: A Proposed Framework for Malaysian Public Institutions of Higher Education. Procedia Social and Behavioral Sciences; 130: 299 – 304.
 • Nakhchian,A.Vakili Arki,A. Bemani,A.(2013). “The Role of Learning Organizations in Improving Human Resources Management”. European Journal of Business and Management iiste.org, 5(13),P,159-164.
 • Roberts N, Galluch PS, Dinge M, Grover, V.(2012).” Absorptive Capacity and Information Systems Research”: Review, Synthesis, and Directions for Future Research. Information Systems; 6(1): 25-40.
 • Ratnapalan, R. Uleryk, U.(2014). “Organizational Learning in Health Care Organizations”, Communication, 2, 24-33.
 • Ruiz-Mercader J, Merono-Cerdan A, Sabater-Sanche, R.(2006).”Information technology and learning: Their relationship and impact on organizational performance in small businesses”,International Journal of Information Management; 26: 16–29.
 • Saadat,V. Saadat, Z.(2016),” Organizational Learning as a Key Role of Organizational Success”, International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership, 219 – 225.
 • Shafiei Nikabadi M. A.(2014).” framework for technology-based factors for knowledge management in supply chain of auto industry”; 44 (3): 375 –93.
 • Templeton, G. F. Lewis, B. R. & Snyder, C. A. (2002). “Development of a measure for the organizational learning construct”. Journal of management information systems, 19(2), 175-218.
 • Yadav, S. Agarwal, V.(2016).” Benefits and Barriers of Learning Organization and its five Discipline”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). 18(12). PP 18-24.
 • Zahra SA, George G.(2002).” Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension”, Academy of management review; 27:185-203.

 

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.