نقش اختلافات و عوامل خانوادگي درارتكاب جرم وبزهكاي جوانان

تاریخ : 2020-12-06
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

نقش اختلافات و عوامل خانوادگي درارتكاب جرم وبزهكاي جوانان

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 5000 تومان

    مشخصات کلی

  • کد مقاله مقالات مختلف 114
  • فرمت فایل ورد
  • تعداد صفحات 13
  • منبع +


نقش اختلافات و عوامل خانوادگي درارتكاب جرم وبزهكاي جوانان

 

نقش اختلافات و عوامل خانوادگي درارتكاب جرم وبزهكاي جوانان[1]

 

 

دكتر حسين بهروان[2]  ندابهروان[3]

 

چكيده

هدف

 اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه اختلافات وعوامل خانوادگي چه رابطه اي با ارتكاب جرم وبزهكاري جوانان دارد؟

روش

روش تحقيق اسنادي است . براي بررسي موضوع عمدتا از نتايج تحقيقات انجام شده درداخل وخارج كشور ونيز تحليل ثانويه داده ها استفاده شده است. اين نتايج بااستفاده از رويكردهاي جامعه شناسي تحليل شده است.

یافته ها

نتايج نشان داد كه عواملي مانند دلبستگی نوجوانان به خانواده، مشاجره در خانواده و تضاد والدین با همدیگر، خشونت درخانواده و بدرفتاری والدین با فرزندان، سخت گیری والدین، نظارت والدین بر رفتار فرزندان، توجه به نيازهاي جوانان، رابطه خانواده  با فرزند، نقشها و موقعيت هاي اجتماعي واقتصادي خانواده ونيز گسيختگي خانواده با بزهكاري وجرم جوانان رابطه دارد .

نتیجه

محققان براساس نتایج ونظریات، پیشنهاداتی برای کاهش بزهکاری جوانان ارایه نموند.

كليد واژه: خانواده،بزهكاري،جرم،جوانان،اختلافات خانوادگي

[1] اين مقاله به سفارش معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان خراسان رضوي تهيه شده است.

[2] استادگروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهدbehravan@um.ac.ir تلفن 09153139477

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

منابع

اكبيا، علي(1388) بررسی میزان و عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان های پسرانه مشهد ،پايان نامه كارشناسي ارشد     پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه فردوسي مشهد.

آرون، ريمون(1363) مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي،ترجمه باقر پرهام، تهران، سازمان انتشارات آموزش وانقلاب اسلامي،جلددوم.

آنسل، مارك(1366) دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري وعلي نجفي ابرندآبادي،تهران، نشر راهنما.

بهروان،حسين(1388)،تحليل ثانويه داده هاي پيمايش ارزشها ونگرشهاي ايرانيان درسال1379، دفتر طرحهاي ملي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي.

ترنر،جاناتان، اچ.(1378) مفاهيم وكاربردهاي جامعه شناسي،ترجمه محمد فولادي ومحمد عزيز بختياري، قم،موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني

جلیلی، محمد صادق، عوامل موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1381.

چلبی، مسعود، توران روز بهانی ، “نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده)”پژوهشنامه علوم انسانی ، صص 95-132

حقيقت دوست،زهرا(1383) “عوامل زمينه ساز فرار دختران از خانه”،فصلنامه علمي-پژوهشي رفاه اجتماعي، سال 3،شماره 13،تابستان1383،صص251-265.

رئیسی، جمال، (1382) ،”جوانان و ناŽهنجاریŽهای رفتاری”، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 21، بهار 1382.

زارعی، امین، عوامل موثر بر خشونت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1383.

سخاوت، جعفر، بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 2، تابستان 1381.

سعيدي، احمد(1374)، روانشناسي وپرورش كودك،تهران،ناشر: بنياد.

سلیمی، علی و داوری، محمد، (1380)، جامعه شناسی کجروی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه: قم.

صائبي،سوسن(1386)تقويت نظام خانواده وآسيب شناسي آن،معاونت پژوهش گروه روانشناسي،مركز انتشارات موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني،جلد1.

صدیق سروستانی، رحمت ا… ، (1382)، آسیب شناسی اجتماعی، واحد آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: تهران.

عبدي، عباس(1383)مجموعه مقالات آسيب شناسي اجتماعي ايران، انجمن جامعه شناسي ايران، تهران ، نشر آگه  صص 379-399.

فروند،ژولين(1362)جامعه شناسي ماكس وبر،ترجمه عبدالحسين نيك گهر،تهران،نيكان

کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد، (1383)، نظریه‌های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی: تهران.

كوئن ،بروس(1384) درآمدي به جامعه شناسي،ترجمه محسن ثلاثي،تهرانةفرهنگ معاصر

گسن، ریمون،(1370)، مقدمه‌ای بر جرمشناسی، ترجمه مهدی کی‌نیا، انتشارات مترجم: تهران.

مشکانی، محمد رضا و مشکانی، زهرا سادات، “سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان”، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 2، تابستان 1381.

وفائي،مريم؛روشن،مريم(1386)تقويت نظام خانواده وآسيب شناسي آن،معاونت پژوهش گروه روانشناسي،مركز انتشارات موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني،جلد2.

هترينگتون،اي. ميويس(1373)،روانشناسي كودك از ديدگاه معاصر،مترجم:جواد طهوريان.

 

Benda, B., & Crowyn, R. (2002). Teh Effect of Abuse in Childhood and   in Adolescsnce on Violence Among adolescents. Jornal of Youth and Society, Vol.33, No.3 , 339-365.

Feigelman, s., Howard, D. E., Xiaoming, & Cross, S. (2000). Psychology and environmental Correlates of Violence Perpetration among African-American Urban Youth. Journal of Adolescent Health, Vol.27 , 202-209.

Foshee, V., Linder, F., & MacDougall, J. E. (2001). Gender Differences In the Longitudinal Predictors of Adolescent Dating Violence. Preventive Medicine, vol.32 , 128-141.

 

Howard, D., Feigelman, S. L., Xiaoming, & Cross, S. (2002). The relationship Among Violence Victimization,Witnessing Violence, and Yoyth Distress. Journal of Adolescent Health, Vol.31 , 455-462.

Lavoid, Franclin, Hebert, Martin, and Tremblay Richard, (2002). History of family Dysfunction of dating violence by adolescent boys: A longitudinal study. Journal of adolescent health, vol.30, pp.375-383.

Malik, s., Sorenson, s. B., & Aneshensel, C. (1997). Community and Dating violence Among Adolescents :Perpetration and Victimization. Journal of Adolescent Health .

Moses, A. (1999). Exposure to Violence,Depression and Hostility in a Sample of Inner City High School Youth. Journal of Adolescence, Vol.22 , 21-32.

Sampson, R. J., & Groves, W. (1989). Community Structure and Crime: Social-Disorganization Thory. American Journal of Sociology, Vol.94 , 774-802.

Wolfe, D., & Wekerle, C. (1999). Dating Violence in Mid-adolescence, Theory, Significance, and Merging Prevention Initiativas. Clinical Psychology Review, vol.19 , 435-456.

World Bank, (2002). world Report on violence and health: Youth Violence. pp: 25-26.

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.