کتاب سازمان های یادگیرنده(نکوئی مقدم و بهشتی فر)

تاریخ : 2021-02-03
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

کتاب سازمان های یادگیرنده(نکوئی مقدم و بهشتی فر)

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 6000 تومان

    مشخصات کلی

  • کد مقاله درهم39
  • فرمت فایل پی دی اف
  • تعداد صفحات 276
  • مولف یا مولفان محمود نکوئی مقدم،ملیکه بهشتی فر
  • توضیحات چاپ اول


کتاب سازمان های یادگیرنده(نکوئی مقدم و بهشتی فر)

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: معرفی کتاب ……………………………………………………………………………………. ۳
فصل دوم : مفهوم یادگیری در سازمان ها ……………………………………………………………..۱۲
.۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
.۲یادگیری چیست؟……………………………………………………………………………………… ۱۳
.۳نظریه های یادگیری …………………………………………………………………………………… ۱۵
.۱ .۱ .۳نظریه رفتاری …………………………………………………………………………………… ۱۵
.۲ .۱ .۳نظریه شناختی ………………………………………………………………………………….. ۱۶
.۱ .۲ .۳نظریه شرطی کردن عامل …………………………………………………………………… ۱۶
.۲ .۲ .۳نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………… ۱۷
.۴اندازه گیری یادگیری ……………………………………………………………………………….. ۱۸
.۵تفاوت آموزش و یادگیری ……………………………………………………………………….. ۲۲
.۶یادگیری در سازمان ها ……………………………………………………………………………… ۲۳
.۱ .۶کسب دانش ……………………………………………………………………………………….. ۲۵
.۲ .۶توزیع اطلاعات ……………………………………………………………………………………. ۲۶
.۳ .۶تفسیر اطلاعات ……………………………………………………………………………………… ۲۸
.۴ .۶حافظه سازمانی ……………………………………………………………………………………… ۳۰
أ
.۷تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان ……………………………………………………………… ۳۲
.۱ .۷ممیزی یادگیری …………………………………………………………………………………… ۳۴
.۱ .۱ .۷استفاده از ممیزی یادگیری در یک کارتل خدمات بهداشتی …………………………. ۳۵
.۲ .۷پرسشنامه جو یادگیری …………………………………………………………………………….. ۳۷
.۸انواع یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………….. ۴۲
.۹سطوح یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………………. ۴۸
.۱ .۹یادگیری فردی …………………………………………………………………………………….. ۴۸
. .۲ .۹یادگیری تیمی و گروهی …………………………………………………………………………. ۴۹
. .۳ .۹یادگیری فرابخشی ………………………………………………………………………………… ۵۰
.۴ .۹یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………………… ۵۰
.۱۰مدل های سازمانی به عنوان یک سیستم یادگیری ……………………………………………. ۵۱
.
۱ .۱۰هفت جهت یابی آموزش ………………………………………………………………………. ۵۱
.۲ .۱۰ده فاکتور تسهیلاتی برای یادگیری ………………………………………………………… ۵۲
.۱۱برنامه های یادگیری در سازمان ها ………………………………………………………………. ۵۳
.۱۲تشکیل گروه های یادگیری ……………………………………………………………………… ۵۵
.۱۳ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری ………………………………………………………… ۵۶
.۱۴استراتژی های برتر برای سیستم های یادگیری ……………………………………………….. ۵۷
.۱۵نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۵۹
فصل سوم: سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………………… ۶۰
.۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
ب
.۲سازمان یادگیرنده چیست؟ …………………………………………………………………………….. ۶۲
.۳توسعه مدل های سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده ………………………………… ۶۵
.۴زمینه های شکل گیری نظریه سازمان یادگیرنده ………………………………………………….۷۱
.۵اجرای تئوری سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………… ۷۳
.۶مدل چرخه یادگیری در سازمان یادگیرنده ……………………………………………………….. ۷۵
.۷مراحل تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده ………………………………………………………. ۷۷
.۸چگونگی تبدیل سازمان های دولتی به سازمان های یادگیرنده …………………………………… ۸۳
.۹موانع یادگیری سازمان های یادگیرنده ………………………………………………………………… ۹۱
.۱۰چیره شدن بر موانع یادگیری در سازمان های یادگیرنده ………………………………………… ۹۳
.۱۱عوامل تقویت کننده و بازدارنده سازمان یادگیرنده ……………………………………………… ۹۴
.۱۲یادگیری سازمانی در مقابل سازمان یادگیرنده …………………………………………………… ۹۸
.۱۳تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده …………………………………………… ۹۹
.۱۴فعالیت های سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………. ۱۰۳
.۱۵ویژگی های سازمان های یادگیرنده ………………………………………………………………..۱۰۵
.۱۶ارزیابی سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………………… ۱۲۰
.۱ .۱۶الگوی دو بعدی ……………………………………………………………………………………. ۱۲۰
.۲ .۱۶الگوی شش عاملی ………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
.۱۷تداوم و حفظ سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………….. ۱۳۵
.۱۸ایجادقدرت و توانایی در کارکنان …………………………………………………………………. ۱۳۶
.۱۹نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
ج
فصل چهارم: رهبری سازمان های یادگیرنده ……………………………………………………………. ۱۴۰
.۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
.۲رهبری در سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………………….. ۱۴۱
.۱ .۲رهبر به عنوان طرّاح ………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
.۲ .۲رهبر به عنوان مربی ……………………………………………………………………………………. ۱۴۴
.۳ .۲رهبر به عنوان خدمتگزار …………………………………………………………………………… ۱۴۷
.۳مهارت های رهبری در سازمان های یادگیرنده ………………………………………………….. ۱۴۸
.۱ .۳ساختن دیدگاه یا آرمان مشترک ………………………………………………………………… ۱۴۹
.۲ .۳نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی ……………………………………………………….. ۱۵۳
.۳ .۳تفکّر سیستمی ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸
.۴ .۳تسلّط و یا توانایی شخصی …………………………………………………………………………. ۱۶۰
.۵ .۳یادگیری تیمی ………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳
.۴حوزه های شناختی یادگیری در سازمان یادگیرنده ………………………………………………. ۱۶۴
.۵ابزارهای جدید برای توسعه مهارت های رهبری ……………………………………………………. ۱۷۱
.۱ .۵الگوهای سیستمی پایه ………………………………………………………………………………….. ۱۷۱
.۲ .۵گفتگو و سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………………… ۱۷۵
.۶نقش مدیریت در سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………….. ۱۷۷
.۷نقش مدیریت دانش در سازمان های یادگیرنده ……………………………………………………… ۱۸۳
.۸مدیریت تنوع و سازمان های یادگیرنده ……………………………………………………………….. ۱۸۵
.۹مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی …………………………………………………………………. ۱۸۹
د
.۱۰بررسی مسائل و مشکلات پیتر سنگه …………………………………………………………………..۱۹۱
.۱ .۱۰ضروریات سازمانی …………………………………………………………………………………… ۱۹۲
.۲ .۱۰سئوالی از پیچیدگی و نظم و ترتیب ……………………………………………………………… ۱۹۴
.۳ .۱۰سیاست ها و تصورات ………………………………………………………………………………. ۱۹۴
.۱۱نتیچه گیری ………………………………………………………………………………………………….۱۹۵
فصل پنجم: تأثیرعوامل مختلف بر سازمان های یادگیرنده ……………………………………………… ۱۹۷
.۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۸
.۲عوامل تأثیر گذار بر سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………. ۱۹۸
.۳تأثیر ساختار ، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی ………………………………………… ۲۰۱
.۴نقش سیستم های اطلاعاتی ) (
ISدر سازمان های یادگیرنده ……………………………………… ۲۰۸
.۵تئوری سیستم ها و سازمان یادگیرنده ………………………………………………………………… ۲۰۹
.۶رابطه استراتژی باسازمان یادگیرنده …………………………………………………………………… ۲۱۰
.۷مراحل اجرای استراتژی در سازمان یادگیرنده ……………………………………………………. ۲۱۵
.۸عناصر استراتژی سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………. ۲۱۹
.۹ترسیم شقوق متعارض استراتژیک در سازمان ها …………………………………………………… ۲۲۱
.۱۰نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۳
فصل ششم: جهانی شدن سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………….۲۲۵
.۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۶
.۲سازمان یادگیرنده جهانی …………………………………………………………………………………… ۲۲۶
.۳مدل فرآیند سازمان یادگیرنده جهانی ………………………………………………………………….. ۲۲۸
ه
.۴فرهنگ سازمان یادگیرنده جهانی ……………………………………………………………………… ۲۳۰
.۵چگونگی تبدیل سازمان ها به سازمان یادگیرنده جهانی …………………………………………….. ۲۳۱
.۶نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………….. ۲۳۵
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲
پیوست …………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۸
نمایه موضوعی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۵
نمایه اسامی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۲
واژه نامه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.